Ładowanie akumulatora kwasowo ołowiowego

Projektowanie Doradztwo Sprzedaż - Akumulatorownie

Gdy rozładowaną baterię podłączymy do źródła prądu stałego, w ten sposób, że elektrodę z dwutlenku ołowiu pokrytą na skutek rozładowania siarczkiem ołowiu (katoda) połączymy z biegunem dodatnim prostownika, a elektrodę ołowianą, pokrytą siarczkiem ołowiu (anoda) połączymy z biegunem ujemnym prostownika, zachodzą procesy:

  • Jony wodoru H+ wciąż obecne w rozcieńczonym elektrolicie rozpoczynają wędrówkę do elektrody z potencjałem ujemnym. W tym przypadku jest to elektroda ołowiana pokryta siarczkiem ołowiu. W kontakcie z nią każdy kation wodoru H+ pobiera po jednym elektronie stając się atomem wodoru, a następnie reaguje z siarczkiem ołowiu tworząc cząsteczkę ołowiu i kwas siarkowy:

PbSO4 + 2H → H2SO4 + Pb

  • Jony siarczanowe SO42- przemieszczają się w stronę potencjału dodatniego katody będącej z kolei dwutlenkiem ołowiu pokrytym siarczanem ołowiu. W kontakcie z tą elektrodą oddają nadmiarowe elektrony, a następnie wchodzą w reakcję z siarczanem ołowiu i tworzą dwutlenek ołowiu oraz kwas siarkowy:

PbSO4 + 2H2 + SO4 → PbO2 + 2H2SO4

Podczas ładowania baterii zauważyć można:

  • postępujący wzrost napięcia na elektrodach
  • wzrost stężenia elektrolitu
  • stopniowe odsiarczanie elektrod
  • wzrost temperatury baterii będący efektem ubocznym zachodzących reakcji
  • pojawiające się pod koniec procesu ładowania baterii znaczne gazowanie baterii będące skutkiem elektrolizy wody zawartej w elektrolicie. Powstaje wówczas gazowy wodór i tlen.
Graficznie reakcje powyższe można by przedstawić następująco:

rys4