Rozładowanie baterii

Projektowanie Doradztwo Sprzedaż - Akumulatorownie

Po zanurzeniu anody i katody w elektrolicie, i podłączeniu do nich zewnętrznego odbiornika prądu, zachodzą następujące procesy:
  • Jony wodoru H+ z kwasu siarkowego ( H2SO4 -dysocjacja-> 2H+ + SO42- : 1 cząsteczka kwasu siarkowego (VI) dysocjuje na 2 kationy wodoru i 1 anion siarczanowy (VI) ) w kontakcie z elektrodą dodatnią (PbO2) „zabierają” z niej po jednym elektronie stając się atomami wodoru, a następnie reagują nadal z dwutlenkiem ołowiu PbO2, w wyniku czego powstaje tlenek ołowiu PbO i woda H2O. Powstały w ten sposób tlenek ołowiu PbO reaguje z kwasem siarkowym H2SO4tworząc siarczan ołowiu PbSO4 i wodę H2O.
  • Równolegle z powyższą reakcją, na elektrodzie ujemnej Pb zachodzi inny proces: jony siarczanowe SO42- w kontakcie z ołowiem „oddają” nadmiarowe elektrony, a następnie reagują z ołowiem Pb tworząc siarczan ołowiu PbSO4.

Graficznie reakcje powyższe można by przedstawić następująco:

rys3

Efektami istotnymi z punktu widzenia użytkownika są:

  • przepływ prądu elektrycznego będący skutkiem „wędrówki” elektronów pomiędzy elektrodami
  • spadek stężenia elektrolitu w trakcie rozładowywania baterii
  • zasiarczanie elektrod będące naturalnym efektem przemian chemicznych podczas rozładowywania baterii
  • wzrost temperatury baterii będący efektem ubocznym zachodzących reakcji
  • spadająca w trakcie rozładowywania szybkość przemian będąca efektem stopniowego pokrywanie się elektrod siarczanem ołowiu oraz postępującym rozcieńczaniem elektrolitu. Dla użytkownika baterii oznacza to postępujący spadek napięcia i pojemności.